POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wypełniając obowiązki informacyjne wprowadzone przez RODO oraz NUODO PPUH ROMAX zwany dalej „Przedsiębiorstwem” będące Administratorem Danych Osobowych, z siedzibą ul. Jaworowa 20 41-310 Dąbrowa Górnicza, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej, prowadzonego przez Robert Sap pod numerem NIP 629-110-97-03, REGON 273438609;  pracownik upoważniony do kontaktu: Joanna Dej +48 514 690 308 mail: biuro@impresja.slask.pl informuje wszystkich zainteresowanych, że przetwarza zgodnie z wymogami prawa w maksymalnie ograniczonym, minimalnym zakresie dane osobowe obecnych oraz byłych pracowników, współpracowników, partnerów biznesowych i klientów. Dane są zgromadzone w archiwum dokumentującym zgodnie z wymogami prawa (między innymi dane finansowe, ubezpieczenia społeczne, prawa do emerytur i rent) działalność Przedsiębiorstwa. Przetwarzanie danych osobowych przez PPUH odbywa się zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych RODO – Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych i NUODO – Nową Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z 10 maja 2018 roku oraz Polityką Ochrony Danych Osobowych PPUH. Każdy kogo to dotyczy, o ile uzna swoje dane za przetwarzane nieprawidłowo  ma prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,   tel.+48 22 531 03 00,  fax. +48 22 531 03 01, mail: kancelaria@uodo.gov.pl; Przetwarzane przez PPUH dane osobowe nie były oraz nie są i nie będą będą w żadnym stopniu przekazywane do prawnych oraz fizycznych osób trzecich, chyba że będzie to wynikało z odrębnych i niezależnych od PPUH regulacji prawnych. Dane osobowe nie były, nie są i w przyszłości nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Każdemu zainteresowanemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, poprawiania, usunięcia lub zażądania ograniczenia przetwarzania, zaprzestania przetwarzania, prawo do bycia zapomnianym, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Zainteresowani mogą uzyskać dodatkowe informacje na temat przetwarzanych przez Przedsiębiorstwo danych osobowych osobiście, telefonicznie, listownie lub mailowo w siedzibie.

 

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej, zmodyfikowanej i poprawionej na tej stronie www.