Niniejsza wiadomość i wszystkie pliki do niej dołączone mogą zawierać materiały poufne lub zastrzeżone i być prawnie chronione. Odbiorcą tej wiadomości mogą być jedynie osoby lub podmioty, do których jest zaadresowana. Jeżeli wiadomość została otrzymana przypadkowo to wgląd w jej treść,  rozpowszechnianie, kopiowanie, rozprowadzanie lub inne działania o podobnym charakterze są prawnie zabronione i mogą być karalne. W takim przypadku uprasza się o natychmiastowe i skuteczne zniszczenie wiadomości oraz poinformowanie nadawcy o zaistniałej sytuacji za pomocą wiadomości zwrotnej.

 

Ponadto, z uwagi na zmieniające się przepisy o ochronie danych osobowych, przekazujemy  ogólną informację na temat zasad przetwarzania danych osobowych. Niniejsza wiadomość jest typowo biznesowa ale gdyby zawierała faktycznie albo w czyjejś opinii dane osobowe informujemy, że PPUH ROMAX, zwane dalej „PRZEDSIĘBIORSTWEM” jest Administratorem Danych Osobowych, z siedzibą ul. Jaworowa 20 41-310 Dąbrowa Górnicza, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej, prowadzonym przez Roberta Sap pod numeren NIP 629-110-97-03, REGON 273438609;  pracownik upoważniony do kontaktu: Joanna Dej +48 514 690 308 mail: biuro@impresja.slask.pl

 

W przypadku gdy korespondencja zawiera dane osobowe to są i  będą one przetwarzane z uwagi na prowadzenie niniejszej korespondencji zgodnie ze zdefiniowanymi w  niej celami. Przetwarzanie danych osobowych może być niezbędne do realizacji wskazanych w korespondencji celów oraz odpowiadających tym celom prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych Osobowych oraz adresata wiadomości. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, jednak jest niezbędne do osiągania celów zdefiniowanych w niniejszej wiadomości. Pomimo dobrowolności w tym zakresie, konsekwencją nie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie brak możliwości współpracy.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są przepisy art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Nowa Ustawa o Ochronie Danych Osobowych (NUODO) a w pozostałym zakresie – udzielona przez zainteresowaną Osobę zgoda.

 

Każdy zainteresowany prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,   tel.+48 22 531 03 00,  fax. +48 22 531 03 01, mail: kancelaria@uodo.gov.pl w zakresie ochrony danych osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez PPUH  narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Przetwarzane przez PPUH dane osobowe nie były oraz nie są i nie będą w żadnym stopniu przekazywane do prawnych oraz fizycznych osób trzecich, chyba że będzie to wynikało z odrębnych i niezależnych od PPUH regulacji prawnych. Dane osobowe nie były, nie są i w przyszłości nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Każdemu zainteresowanemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, poprawiania, usunięcia lub zażądania ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Zainteresowani mogą uzyskać dodatkowe informacje na temat przetwarzanych przez Przedsiębiorstwo danych osobowych osobiście, telefonicznie, listownie lub mailowo w siedzibie.